Ανακύκλωση Απορριμάτων–Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά οφέλη

Ανακύκλωση Απορριμάτων

                                   Μηχάνημα διαλογής διαχωρισμού απορριμμάτων για ανακύκλωση

Με τη σωστή ανακύκλωση απορριμμάτων, μπορούμε να επαναφέρουμε  τα χρήσιμα υλικά στον φυσικό και οικονομικό κύκλο. Επίσης η διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθησή τους για την παραγωγή νέων προϊόντων, είναι μια αλυσίδα ενεργειών που στοχεύουν:

 • Στη φόρτιση του περιβάλλοντος με μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων, εφ’ όσον ένα μέρος τού βάρος των οικιακών απορριμμάτων αποτελεί ανακυκλώσιμα υλικά.
 • Στην εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτων υλών  και συναλλάγματος.

Η απαιτούμενη ενέργεια  για την παραγωγή ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια από ό,τι  όταν αυτό παράγεται από παλιό υλικό π.χ. στο γυαλί γίνεται οικονομία ενέργειας 30%, ενώ στο αλουμίνιο μπορεί να φτάσει μέχρι 95%. Η οικονομία αυτή γίνεται πιο σημαντική με το δεδομένο ότι οι πρώτες ύλες εισάγονται από το εξωτερικό.

Η διαλογή των χρήσιμων υλικών γίνεται πριν τη συλλογή των απορριμμάτων, γιατί η διαλογή στην πηγή έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα  της μείωσης του κόστους συλλογής και μεταφοράς. Η διαλογή στην πηγή μπορεί ακόμη να αφορά πολλούς τύπους υλικών όπως χαρτιά και χαρτοκιβώτια, γυαλιά, μέταλλα, ορισμένα πλαστικά, υφάσματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για να εξασφαλιστεί επιτυχία του συστήματος διαλογής στην πηγή, είναι η συμμετοχή των κατοίκων  που θα διαχωρίζουν τα υλικά και θα τα αποθηκεύουν σε διαφορετικά δοχεία, πολλές φορές είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να πειστεί για την χρησιμότητα της μεθόδου και να εφαρμόζει σωστά τη διαλογή.

Τα βασικά στάδια είναι  ο τεμαχισμός, το κοσκίνισμα, ο μαγνητικός διαχωρισμός και ο αεροδιαχωρισμός. Έτσι ξεχωρίζονται τα μέταλλα, τα γυαλιά, το χαρτί και τα πλαστικά. Ό,τι απομένει  είναι οργανική ουσία, κατάλληλη για παραγωγή ζωοτροφής και λίπασμα.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει υιοθετήσει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα βασικότερα σημεία τής περιβαλλοντικής πολιτικής τής Ε.Ε. είναι τα εξής:

 • Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
 • Τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους.
 • Ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει το κόστος των μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αποτελεί τμήμα των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ολόκληρη η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι πληρωμές μπορεί να πραγματοποιηθούν με τη μορφή επενδύσεων για να επιτευχθεί συμμόρφωση προς αυστηρότερα πρότυπα ή με τη μορφή φόρου επιβαλλόμενου στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν μη οικολογικά προϊόντα (π.χ. ορισμένους τύπους συσκευασιών). Επίσης, η περιβαλλοντική πολιτική τής Ε.Ε. περιλαμβάνει και τις παρακάτω αρχές.
 • Η αρχή της ευθύνης: Με βάση την αρχή αυτή, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς προϊόντων έχουν ευθύνη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις συσκευασίες και τα προϊόντα τους.
 • Η αρχή της δημοσιότητας: Για όλα τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.
 • Η αρχή της μη διάκρισης: Η μη διάκριση των συσκευασιών εξασφαλίζει ώστε να μην υπάρχουν στρεβλώσεις και εμπόδια στο εμπόριο και τον ανταγωνισμό.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ιεράρχηση της Ε.Ε. των βασικών επιλογών στη Διαχείριση των Στερεών αποβλήτων.

Ανακύκλωση Απορριμάτων

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Με τον όρο Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) & Ανακύκλωση εννοείται ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε επιμέρους συστατικά ή ομοιογενείς κατηγορίες συστατικών και η επαναφορά τους στο φυσικό και οικονομικό περιβάλλον. Τα προς ανακύκλωση υλικά είναι το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα (κυρίως αλουμίνιο και λευκοσίδηρος) και τα πλαστικά (κυρίως PET). Τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση των υλικών είναι πολλά και σημαντικά και αναφερόμαστε σε αυτά στη συνέχεια.

Ανακύκλωση Απορριμάτων

Ενεργειακά οφέλη από την ΔσΠ – ανακύκλωση των υλικών

Η εξοικονόμηση ενέργειας από την ανακύκλωση των υλικών είναι πολύ σημαντική.

Στον πίνακα 1.  φαίνεται η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή πρώτων υλών από πρωτογενή υλικά, από ανακυκλωμένα υλικά, καθώς επίσης και τα ενεργειακά οφέλη για κάθε υλικό (Κουμούτσος και Χατζηϊωσήφ-Διακουλάκη, 1987).

Ανακύκλωση Απορριμάτων

Περιβαλλοντικά οφέλη από την ΔσΠ – ανακύκλωση υλικών

Εκτός από τα ενεργειακά, υπάρχουν και άλλα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση υλικών. Στον πίνακα 2. φαίνονται αυτά τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου, χάλυβα, χαρτιού και γυαλιού.

Ανακύκλωση Απορριμάτων

Δηλαδή, η ανακύκλωση ενός τόνου χαρτιού εξοικονομεί 15-20 δέντρα, 30 κυβικά μέτρα νερού, εκατοντάδες κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου 230 κιλά ισοδυνάμου πετρελαίου. Αν μάλιστα υπολογιστεί ο πλήρης κύκλος παραγωγής και διάθεσης του χαρτιού, τότε η ανακύκλωση εξοικονομεί 700-900 κιλά ισοδυνάμου πετρελαίου ανά τόνο χαρτιού.

Ανακύκλωση Απορριμάτων

Επίσης, για κάθε έναν τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούνται 1,2 τόνοι πρώτων υλών και 180-200 κιλά καυσίμου. Το γυαλί, σε αντίθεση με το χαρτί μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές  χωρίς αλλοίωση. Για όλους αυτούς τους λόγους, το γυαλί θεωρείται για πολλές χρήσεις ίσως το φιλικότερο προς το περιβάλλον υλικό, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με προγράμματα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Τέλος, για κάθε τόνο αλουμινίου που ανακυκλώνεται, εξοικονομούνται περισσότεροι από 4 τόνους βωξίτη, 500 Kg σόδας, 100 Kg ασβεστόλιθου, 700 Kg κάρβουνο πετρελαίου, 25 Kg κρυολίτη και 35 Kg φθοριούχου αλουμινίου (Aluminium Beverage cans).

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων ΔσΠ

Πλεονεκτήματα

 • Δεν απαιτούν εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία
 • Σημαντική ελαστικότητα στην κλίμακα εφαρμογής τους
 • Μεγάλη ποικιλία επιλογής εξοπλισμού, μεθόδων για την καλύτερη προσαρμογή σε συγκεκριμένες περιοχές
 • Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά και αναπτύσσουν συλλογικότητα και συνυπευθυνότητα για τα δημοτικά θέματα, καθώς επίσης και περιβαλλοντική συνείδηση
 • Επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή καθαρότητα των ανακτημένων υλικών
 • Σε μερικές περιπτώσεις η ΔσΠ έχει αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κοινωνικά βιώσιμη (οικονομία στο κόστος αποκομιδής και διάθεσης, μείωση ρύπανσης περιβάλλοντος, μείωση χρήσης πρώτων υλών και ενέργειας, ευαισθητοποίηση δημοτών για το περιβάλλον και την καθαριότητα της πόλης κ.α.)

Μειονεκτήματα

 • Εξάρτηση της επιτυχίας από τη συμμετοχή των δημοτών στο διαχωρισμό των απορριμμάτων και τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες των προγραμμάτων της ΔσΠ
 • Χρειάζεται καλή οργάνωση του φορέα υλοποίησης, ώστε να έχει την ικανότητα και την ευελιξία παροχής ενός σταθερού και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με συνεχή εγρήγορση για διορθωτικές παρεμβάσεις, και το μόνο κίνητρο να μην είναι το στενό οικονομικό όφελος
 • Συνήθως η εφαρμογές συστημάτων ΔσΠ παρουσιάζουν ένα οικονομικό έλλειμμα και χρειάζονται επιδότηση από τους ΟΤΑ ή την πολιτεία, που όμως σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η επιδότηση είναι σημαντικά μικρότερη από την επιδότηση για την διαχείριση με τη σημερινή μορφή
 • Η μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή, είναι σχετικά μικρή και γι’ αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται π.χ. με κομποστοποίηση.

Ας μάθουμε να ανακυκλώνουμε σωστά(VIDEO)

 


Λίγα λόγια για τον συντάκτη

Μαριλέτα Κυριακοπούλου

Έχω σπουδάσει Γεωλογία, και έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις Γεωεπιστήμες & στο Περιβάλλον ,με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία. Μου αρέσει να ενημερώνομαι συνεχώς για θέματα που αφορούν τις θετικές επιστήμες ,το περιβάλλον,την ιστορία, τον πολιτισμό, την υγεία και την σωστή διατροφή. Αγαπώ το θέατρο ,το σινεμά και φυσικά τα ταξίδια.

Εβδομαδιαία ενημέρωση απο το maxmag στο email σου

Η ενημέρωση σου, για όλα τα θέματα, επί παντός επιστητού, είναι προτεραιότητα για μας στο MAXMAG. Αυτός είναι κ ο λόγος, για τον οποίο κάθε εβδομάδα οι συντάκτες μας θα επιλέγουν τα 15 σημαντικότερα άρθρα, από όλες τις στήλες του περιοδικού και θα φροντίζουμε να τα λαμβάνεις απευθείας στο email σου. Όλες οι σημαντικές ειδήσεις θα σε περιμένουν να τις ανοίξεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια εγγραφή στο Newsletter μας. Τι περιμένεις λοιπόν;