Οι 17 Βιώσιμοι στόχοι ανάπτυξης – Β’ Μέρος

βιώσιμοι στόχοι
Πηγή εικόνας: www.ert.gr

Οι 17 Βιώσιμοι στόχοι ανάπτυξης (Sustainable Development Goals ή SDGs) θεσπίστηκαν από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και έχουν στόχο να υλοποιηθούν έως το 2030. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στη διεθνή βιώσιμη ανάπτυξη και καλύπτουν πολλά κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη ανθρωπότητα.

Σto Β’ Μέρος, θα εξερευνήσουμε τους επόμενους 6 βιώσιμους στόχους ανάπτυξης.

#6: Καθαρό νερό-αποχέτευση

Ήξερες ότι 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν πηγές πόσιμου νερού οι οποίες είναι μολυσμένες με περιττώματα, ενώ 663 εκατομμύρια παραμένουν χωρίς νερό; Ήξερες επίσης ότι η λειψυδρία επηρεάζει περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί;

Η λειψυδρία, η κακή ποιότητα νερού και οι ανεπαρκής εγκαταστάσεις αποχέτευσης επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και τα άσχημα νέα συνεχίζονται: μέχρι το 2050, υπολογίζεται, ότι 1 στα 4 άτομα είναι πιθανό να ζει σε χώρα που πλήττεται από επαναλαμβανόμενη έλλειψη γλυκού νερού.

Και εδώ είναι που έρχεται ο έκτος βιώσιμος στόχος για να δώσει προτάσεις σε αυτό το πρόβλημα. Ο έκτος βιώσιμο στόχος θέλει να πετύχει:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 • καθαρό, πόσιμο και προσιτό νερό προς όλους μέχρι το 2030
 • βελτίωση της ποιότητας νερού (μειώνοντας τη μόλυνση, ελαχιστοποιώντας την απελευθέρωση χημικών ουσιών κλπ.)
 • ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και προώθηση πρακτικών προσωπικής υγιεινής για όλους
 • προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό, όπως τα βουνά, οι υδροβιότοποι, τα ποτάμια, οι λίμνες και ο υδροφόρος ορίζοντας
βιώσιμοι στόχοι
Πηγή εικόνας: www.unicef.org

#7: Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Η ενέργεια βρίσκεται παντού γύρω μας. Τι καλύτερο λοιπόν από την πρόσβαση σε φθηνή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια;

Η ενέργεια έχει μεγάλη ευθύνη για τη κλιματική αλλαγή του πλανήτη. Ο έβδομος βιώσιμος στόχος, ασχολείται λοιπόν με:

 • την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο
 • καθολική πρόσβαση σε φθηνή, αξιόπιστη και καθαρή ενέργεια από όλους
 • προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και στην καθαρότερη τεχνολογία της ενέργειας

Υπάρχει πρόοδος ως προς το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και ως προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, το 53% των ανθρώπων στην υποσαχάρια Αφρική δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα επίσης με τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σταδιακά, από 16,3% το 2010, σε 17,0% το 2015 και 17,3% το 2017. Απαιτείται πολύ ταχύτερη ανάπτυξη για την επίτευξη μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων.

Πηγή εικόνας: www.china-briefing.com

#8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Η αξιοπρεπής απασχόληση, η απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς και η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικά ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης (όπως και όλα τα ζητήματα των υπόλοιπων βιώσιμων στόχων άλλωστε).

Ποιοι είναι λοιπόν μερικοί από τους επιμέρους στόχους του όγδοου βιώσιμου στόχου ανάπτυξης;

 • να αυξήσει κατά τουλάχιστον 7% το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά έτος στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
 • να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
 • να φροντίσει για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικές υπηρεσίες
 • να εξασφαλίσει ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας
 • να εξαλείψει την αναγκαστικής εργασία, τη μορφή σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων
 • να προστατέψει τα εργασιακά δικαιώματα

Υπολογίζεται ότι πρέπει να δημιουργηθούν 470 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας κατά το διάστημα 2016-2030 για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Η πανδημία διέκοψε βαθιά την υπάρχουσα οικονομική ανάπτυξη και οδήγησε το κόσμο σε ύφεση.

βιώσιμοι στόχοι
Πηγή εικόνας: www.flickr.com

#9: Βιομηχανία, Καινοτομία και υποδομές

Οι ποιοτικές υποδομές έχουν θετικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιδράσεις. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες υποδομές, η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται και θέσεις απασχόλησης χάνονται καθώς ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης.

Ο ένατος βιώσιμος στόχος ανάπτυξης, στοχεύει να:

 • δημιουργήσει ποιοτικές, αξιόπιστες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές
 • προάγει τη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη βιομηχανοποίηση, και να αυξήσει ουσιαστικά έως το 2030 το ποσοστό της απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο
 • ενισχύσει την επιστημονική έρευνα
 • να αναβαθμίσει τις τεχνολογικές ικανότητες του βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες

#10: Λιγότερες ανισότητες

Εν έτη 2021 οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται. Ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, εισοδηματικές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών ή ανισότητες των φύλων. Υπάρχουν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη που αγωνίζονται για την καταπολέμηση των ανισοτήτων καθημερινά, βασιζόμενοι στην επίτευξη των επιμέρους στόχων του δέκατου βιώσιμου στόχου ανάπτυξης που σύμφωνα με τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θέλει να:

 • ενδυναμώσει και να προάγει, έως το 2030, την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού
 • υιοθετήσει τις κατάλληλες μισθολογικές, φορολογικές και πολιτικές κοινωνικής προστασίας πετυχαίνοντας προοδευτικά μεγαλύτερη ισότητα
 • διασφαλίσει την ενισχυμένη εκπροσώπηση και τις φωνές των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιους, διεθνείς οικονομικούς θεσμούς έτσι ώστε να προκύψουν πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και νόμιμοι θεσμοί
 • ενθαρρύνει τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια και τις χρηματικές ροές, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επενδύσεων, σε κράτη όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ σε 31 χώρες, κατά την περίοδο 2014-2019, ένα στα πέντε άτομα δήλωνε ότι βίωσε διακρίσεις, για τουλάχιστον μία διάκριση που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άραγε, θα αποτελούν ποτέ οι διακρίσεις παρελθόν για αυτό το κόσμο;

Πηγή εικόνας: www.globalcitizen.org

#11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Οι πόλεις είναι πηγές έμπνευσης, καινοτομίας, επιστήμης, πολιτισμού, παραγωγικότητας και ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είναι πάνω από όλα βιώσιμες, και να μην αποστραγγίζουν τους πόρους που υπάρχουν. Τα κυριότερα αστικά προβλήματα που παρατηρούνται στις πόλεις, αφορούν τη συμφόρηση, τη ρύπανση και την έλλειψη βιώσιμων υποδομών. Δεδομένου ότι μέχρι το 2030, το 60% του πληθυσμού θα ζει σε πόλεις, η βιωσιμότητα στις πόλεις είναι κρίσιμη.

Ο ενδέκατος βιώσιμος στόχος θέλει να:

 • προσφέρει ασφαλή, προσιτά και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς για όλους
 • ενισχύσει τις δυνατότητες για τον συμμετοχικό, ενσωματωμένο και βιώσιμο προγραμματισμό και τη διαχείριση των ανθρώπινων οικισμών για όλες τις χώρες
 • ενισχύσει τις προσπάθειες για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας του κόσμου
 • μειώσει, έως το 2030, τον κατά κεφαλήν περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των απορριμμάτων των δήμων
 • προωθήσει και να δημιουργήσει οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς δεσμούς μεταξύ των αστικών και επαρχιακών περιοχών, ενισχύοντας έτσι σε εθνικό και τοπικό επίπεδο τον προγραμματισμό ανάπτυξης

Η βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις έχει γίνει ένας σημαντικός στόχος κάθε χώρας. Για τον λόγο αυτό, αναλαμβάνονται πολλά project που υλοποιούν τέτοιες δράσεις.

βιώσιμοι στόχοι
Πηγή εικόνας: www.egain.io

Sustain the world


Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το άρθρο:

 1. ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ, ανακτήθηκε από www.hellenicplatform.org, τελευταία επίσκεψη 11/3/2021
 2. THE 17 GOALS, ανακτήθηκε από www.sdgs.un.org, τελευταία επίσκεψη 11/3/2021

Λίγα λόγια για τον συντάκτη

Αιμιλία Βαΐτση

Ονομάζομαι Αιμιλία και είμαι μια μη φυσική κοκκινομάλλα. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα, να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους, να απολαμβάνω όμορφα τοπία και να ονειρεύομαι.

Εβδομαδιαία ενημέρωση απο το maxmag στο email σου

Η ενημέρωση σου, για όλα τα θέματα, επί παντός επιστητού, είναι προτεραιότητα για μας στο MAXMAG. Αυτός είναι κ ο λόγος, για τον οποίο κάθε εβδομάδα οι συντάκτες μας θα επιλέγουν τα 15 σημαντικότερα άρθρα, από όλες τις στήλες του περιοδικού και θα φροντίζουμε να τα λαμβάνεις απευθείας στο email σου. Όλες οι σημαντικές ειδήσεις θα σε περιμένουν να τις ανοίξεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι μια εγγραφή στο Newsletter μας. Τι περιμένεις λοιπόν;