ευεργέτισμός

Ο ευεργετισμός ως μοχλός της ιστορίας

Ο ευεργετισμος, ιδεολογικά, αποτέλεσε στο παρελθόν έναν πυλώνα εθνικής συγκρότησης και κοινωνικού μετασχηματισμού.  Μέσα από πηγές, διαθήκες, κληροδοτήματα, προσωπικά, οικογενειακά