Ανακύκλωση μπαταριών: Η σημασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Νομικό πλαίσιο  Οι εργασίες διαχείρισης προϊόντων (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση) ορίζονται ως εναλλακτική διαχείριση στα πλαίσια