Ο Χάρτης του κόσμου: 18ος και 19ος αιώνας

Πηγή εικόνας:https://theatrecomments.weebly.com/iotasigmatauomicronrho943alpha–piomicronlambdaiotatauiotasigmamu972sigmaf-write/francafrique Η κατάρρευση της Νέας Γαλλίας, η απώλεια των αγγλικών αποικιών και η δημιουργία των ΗΠΑ οδήγησαν στην αλλαγή